Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Aangaan van de overeenkomst

1.1 De overeenkomst kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van Dogs4kids, door middel  van mondelinge of schriftelijke afspraken. De mondelinge afspraak is bindend wanneer de cursist zijn naam, adres, telefoonnummer en e-mail opgeeft.

1.2 Mondelinge aanmelding voor een sessie geschiedt doordat de bevoegde persoon op het kennismakings-consult bevestigt dat hij door wil gaan met de sessies.

1.3 Na aanmelding krijgt de bevoegde een factuur welke binnen 10 werkdagen moet worden voldaan.

1.4 Indien de bevoegde niet betaalt, behoudt Dogs4kids het recht om de sessies niet te vervolgen.

 

Artikel 2: In aanmerking komen voor de lessen

2.1 Dogs4kids bepaalt wanneer een cliënt in aanmerking komt voor de sessies. Dit kan worden bepaald bij het kennismakings-consult.

2.2 Als Dogs4kids een cliënt te gevaarlijk vindt worden, mag de cliënt niet meer deelnemen aan de sessies.

 

Artikel 3 : Annulering van de lessen

3.1 Wanneer een sessie van Dogs4kids afgelast wordt, kan die sessie worden ingehaald.

3.2 Gereserveerde tijd voor  een sessie welke niet tenminste 48 uur van tevoren is afgezegd, wordt in rekening gebracht.

3.3 Afzegging van de les moet  telefonisch of per email geschieden.

3.4 Lestijden zijn in overleg met de instelling of bevoegde.

3.5 Na ontvangst van de betaling, worden alle sessies ingepland. Dit wordt bevestigd door middel van een mail.

3.6 Bij te laat betalen na de verstreken termijn van 15 werkdagen, wordt 15% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Na elke twee weken komt er 3% bij.

3.7 Wanneer u wilt stoppen tijdens de lessen is restitutie niet mogelijk.

3.8 Bij langdurige ziekte van de hond of cliënt kunnen in overleg nieuwe afspraken gemaakt worden.

3.9 Bij overlijden van de hond, wordt er een andere hond ingezet.

3.10 Een sessie vervalt wanneer de cliënt niet binnen 10 minuten na de afgesproken begintijd niet op de afgesproken plek is.

3.11 Bij het overlijden van S. Vos wordt het overige geld niet teruggestort.

3.12 Bij het overlijden van de cliënt wordt het overige lesgeld teruggestort.

 

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1 Dogs4kidsis niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke cliënt  mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de geleverde diensten.

4.2 Dogs4kids kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel uitblijven van resultaten.

4.3 Dogs4kids is verzekerd voor ongevallen tussen de cliënten en de honden.

 

Artikel 5: Geheimhouding

5.1 Dogs4kids zal  verstrekte informatie als vertrouwelijk beschouwen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

5.2 Dogs4kids zal eventueel gemaakt film- of fotomateriaal niet gebruiken  zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.

 

Artikel 6: Eigendom en copyrigt

 

6.1 Alle door Dogs4kids verstrekte materialen, rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dogs4kids worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.